مقالات برگزیده فصلنامه نقد کتاب

فهم در تاریخ

فصلنامه نقد کتاب تاریخ، سال 3، شماره 9ـ10، بهار و تابستان 1395

محمدجلال ماخانی

دانشجوی کارشناسی ‌ارشد تاریخ ایران دورۀ اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اهمیت و ارزش والای چگونگی آموزش تاریخ، به‌طور خاص برای دانشجویان، موجب‌شده بحث دربارۀ چگونگی آموزش تاریخ همواره جایگاه ارزشمندی در میان اهالی فن داشته باشد. به‌همین سبب نیز چگونگی آموزش باعث تولید متن‌های فراوانی، عمدتاً در اروپا و آمریکا شده‌است. آلن بوث، استاد بازنشستۀ دانشگاه ناتینگهام، یکی از کسانی است که بخش عمدۀ پژوهش‌های خود را به این مبحث اختصاص داده‌است. کتاب آموزش تاریخ در دانشگاه: ارتقای سطح یادگیری و فهم، که در سال 2003 در انگلستان به‌ چاپ رسیده‌، یکی از آثار اوست. اهمیت موضوع و تسلط بوث دربارۀ چیستی «فهم» و آموزش تاریخ در دبیرستان‌ها و دانشگا‌ه‌ها باعث می‌شود خواننده با اثری منسجم و درعین‌حال کاربردی مواجه شود. آموزش تاریخ، کتابی است که در محیط آکادمیک انگلستان تحریر شده، اما با توجه به سنت دیرپای آموزش تاریخ در انگلستان و نیازمندی جامعۀ دانشگاهی ایران به کاربستِ روش‌های جدید در آموزش این رشته، امید است مطالعۀ این اثر، که نقد آن موضوع این مقاله است، راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها

آموزش، تاریخ، فهم، یادگیری، دانشجو، آموزگار.

برای دریافت اصل مقاله اینجا کلیک کنید.

AWT IMAGE

گذار از حکمت صدرایی

 فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، سال 3، شماره 11 ـ 12، پاییز و زمستان 1395

محمد غفورینژاد

استادیار گروه شیعهشناسی و مدیر گروه تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

استاد حسین عشاقی اصفهانی در کتاب گام‌های پسین در فلسفه برین به نقد حکمت متعالیه صدرایی پرداخته است. نقد حکمت متعالیه این‌بار نه به نفع حکمت مشائی که با چرخشی به سوی مبانی عرفان نظری صورت پذیرفته‌است. مؤلف بر آن ‌است تا کار ناتمام ملاصدرا در بنیان‌نهادن فلسفه مبتنی بر وحدت تشکیکی وجود را با بنیان‌نهادن فلسفه‌ای مبتنی بر وحدت شخصیه غیرتشکیکی به آخر برساند. از دیدگاه مؤلف، فلسفه‌های رایج برپایه دو اندیشه باطل و فاقد برهان پی‌ریزی شده‌اند که عبارت‌اند از تکثر هستی و حکم‌پذیری آن. وی بر وحدت حقیقت هستی و حکم‌ناپذیری آن استدلال کرده و معتقد است ازآن‌جاکه وجود بماهو وجود حکم‌پذیر نیست، نمی‌تواند موضوع فلسفه باشد. ازاین‌رو وجود بماهو ظاهر را موضوع حکمت پیشنهادی خود قرار داده‌است. مهم‌ترین نقطه قوت کتاب آن است که محتوای آن عمدتاً از تراوش‌های فکری مؤلف تشکیل شده و از همین رو حقیقتاً شایستگی عنوان پژوهش را دارد. ضعف ویرایشی و فقدان جمع‌بندی در پایان فصول از نقاط ضعف این اثر است.

کلیدواژه‌ها

گام های پسین در فلسفۀ برین، حسین عشاقی اصفهانی، وحدت وجود، کثرت وجود، حکمناپذیری وجود، نقد حکمت متعالیه.

برای دریافت اصل مقاله اینجا کلیک کنید 

AWT IMAGE

img_yw_news
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶

چه کسانی معماران کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران بوده‌اند؟

کتاب «دُر دانش» در سرای اهل قلم بررسی شد

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

فصلنامه نقد کتاب میراث شماره 9 و 10 منتشر شد

فصلنامه نقد کتاب میراث در شماره 9 و 10 حاوی نقدهای متنوعی است. در بخشی از «سخن سردبیر» با اظهار تاسف از توجه نکردن به میراث ایرانی خارج از کشور آمده است: «متاسفانه دانش و شناخت ما از میراث مکتوب ایرانی شبه‌قاره کم و ناچیز است.»

ادامه...